Make your own free website on Tripod.com

Biodizel

Biodizel
Biodizel hammaddeleri
Biodizel üretim yöntemleri
Biodizel yan ürün ve atiklari
EIE Biyodizel üretim tesisi
Dünyada biyodizel üretimi ve uygulanan tesvikler
Kaynaklar
ANA SAYFA

grafikbio.jpg

Şekil.Dünya Biyomotorin Olası Üretimi ve Hedefi.

 

Dünyada Biyodizel Üretimi ve Uygulanan Teşvikler

 

Dünyadaki Biyodizel Üretim Tesisleri

 

Biyodizel;

*Batı Avrupa’da 44 tesiste (İtalya 11 tesis ile lider),

*Doğu Avrupa’da 29 tesiste (Çek Cumhuriyeti 16 tesis ile lider),

*Kuzey Amerika’da 8 tesiste,

*Diğer ülkelerde 4 tesiste üretilmektedir. ( Demir, 2005)

  Tablo . Çeşitli Ülkede Kurulu Biodizel Tesisleri (Öztürk, 2004)

Ülkeler

Tesis Sayısı

Toplam Kapasitesi (1000 ton)

Kullanılmış Bitkisel Yağ

Belçika

3

241

 

Kanada

1

 

 

Çekoslovakya

17

42.5-45

Kullanılıyor

Danimarka

3

32

 

Fransa

7

38.1

 

Almanya

8

207

 

Macaristan

17

18.8

 

İrlanda

9

5

Kullanılıyor

İtalya

9

779

Ayçiçeği yağı

Nikaragua

1

 

Jatropha

Slovakya

10

50.5-51.5

 

İspanya

1

0.5

 

İsveç

3

75

 

İsviçre

1

2

 

İngiltere

1

 

 

A.B.D

40

190

Kullanılıyor

Yugoslavya

2

5

 

 

 

Dünyada Biyodizel Konusunda Teşvik ve Destek Uygulamaları

 

Dünyadaki pek çok ülke özellikle gelişmiş ülkeler enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım paylarını artırma çabasındadırlar. Bu nedenle teşvik ve destek programları yasalarla belirlenmiştir. Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Norveç, Isveç, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde, biyodizel yasal olarak vergiden muaftır. (Anonymous, Elektrik işleri etüt idaresi genel müdürlüğü, 2007)

 

Türkiye’de Biyodizel Üretimi ve Uygulanan Teşvikler

 

Biyodizel Türkiye’de mevcut olanaklarla uygulamaya alınabilecek en önemli alternatif yakıt seçeneklerinden biridir. Ülkemizde kara taşımacılığının önemli bölümünde ve deniz taşımacılığında diesel motorlu taşıtlar kullanılmaktadır. Ayrıca endüstride jeneratörler için önemli miktarda motorin kullanılmaktadır. Petrol tüketimimizin ancak %15’i yerli üretimle sağlanabilmektedir. Petrol ürünleri tüketimi içinde ise, en büyük pay %34 değeri ile motorine aittir.( Demir, 2005)

 

Biyodizel üretmek ve kullanmak için Türkiye yeterli ve uygun alt yapıya sahiptir. Türkiye’de kolza ( kanola) , ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinin enerji amaçlı tarımı mümkündür. Ülkemizde alınan son tasarruf önlemleri kapsamında tarımda sadece kanola ve soya ekimine destek verilme kararı alınmıştır. Bu durum, çiftçiye bir yön vermektedir. Kanola ve soya ekimi ek bir bedelle desteklenmektedir. Kışı ılıman geçen bölgelerimizde kanola ikinci ürün olarak da ekilebilir. Tarımı sorunsuz ve maliyeti buğday ve ayçiçeğinden az olan kanola, Türk çifiçisi için önemli bir kurtarıcı olacaktır. GAP Bölgesi’nde 10 Milyon Dekar alanda sulu tarım olanağı vardır; bölgede pamuk yanı sıra dönüşümlü olarak kanola ve/veya soya ekimi olumlu olacaktır. Çok genel bir hesaplama ile, GAP Bölgesi’nde kanola ve/veya soya ekimi ve biyodizel üretimi ile yılda 1.5 milyon ton biyodizel üretilebileceği söylenebilir. Enerji amaçlı tarımın, Türkiye tarım politikası içinde yer alması, çiftçinin yönlendirilmesi yararlı olacaktır.( Karaosmanoğlu, 2002)

 

Türkiye biyodizel üretimini gerçekleştirebilecek teknolojiye ve yakıtın kullanımına kolaylıkla uyum sağlayabilir. Çeşitli kapasitelerde biyodizel üretim tesisleri öncelikle kırsal kesimde konuçlandırılarak, tarım makinelerinin, kamyonların yakıtı kullanımı özendirilebilir. İlk aşamada motorine % 5-50 değişen oranlarında biyodizel katılarak kullanmak yakıta kademeli geçişi sağlayacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki gelişmelerin yanı sıra, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda “Yağlı Tohum Bitkileri İçin Sözleşmeli Tarım Modeli Uygulaması” ve kanola ekiminin arttırılması çalışmaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda da “Yağlı Tohum Bitkilerinin Alternatif Alanlarda Değerlendirilmesi” çalışmaları da sürdürülmektedir. Biyomotorine ilişkin yasal çalışmalar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki bir kurul bünyesinde geliştirilerek Bakanlar Kurulu’na arz edilmiş ve biyodizel 5015 Sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” kapsamında tanımlanmıştır. Bu kanun, 20 Aralık 2003 tarihli 25322 Sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Ardından süregelen yasa çalışmaları, yönetmelikler ve ilgili kararnamelerle biyomotorinin enerji sektöründeki tanımı şu şekildedir:

·        Biyomotorin akaryakıt sektörünün üçüncü motor yakıtıdır; benzin ve motorin için geçerli tüm yasal tanımlar, denetlemeler  biyomotorin için de geçerlidir.

·        Biyomotorin ısıtma yakıtı olarak, fuel oil ve kalyak gibi mevcut yakıtlarla aynı yasal  düzenlemelerle pazarda yer alır ve denetlenir.

·        Biyomotorin üreticilerinin EPDK’dan işleme lisansı almaları zorunludur.

·        Biyomotorin TS standartlarına uygun nitelikte olmalıdır.

·        Otobiyodizei için TS EN 14214; Yakıtbiyodizel için TS EN 14213 no’lu TSE standartları geçerlidir.

·        Biyomotorin, ilgili “Bitkisel  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereklerine uygun olarak geri kazanım tesislerinde üretilebilir.

·        Otobiyodizel için 0.6498 YTL/Litre; Yakıtbiyodizel için  0.06498 YTL/Litre özel tüketim vergisi mevcuttur.

·        Yerli tarım ürünlerinden üretilen biyomotorin, motorine hacmen %2 oranında katıldığında, eklenen kısmın ÖTV değeri sıfırdır

 

 Ülkemizde lisanslı 13 biyodizel tesisi bulunmaktadır. ( Karaosmanoğlu, 2002)